Μονοπάτια

<<Αρμονίη αφανής, φανερής κρειττόν>> λέει ο Ηράκλειτος.

Αφανής ενορχηστρωτής της αρμονίας ενός έργου είναι η γεωμετρία.